طراحی ساخت و تامین تجهیزات آزمایشگاهی


گروه مهندسی و مشاوره ایده نو در راستای تجهیز آزمایشگاه های اختصاصی و همچنین آزمایشگاه های موجود در واحد های تولیدی پس از بررسی دامنه فعالیت آزمایشگاه و همچنین محصولات مورد نظر جهت آزمون بر مبنای استاندارد های ملی و بین المللی موجود اقدام به تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز نموده و بر اساس آن جهت تامین ،طراحی و ساخت آنها اقدام مینماید و تا زمان استقرار تجهیزات در محل آزمایشگاه موردنظر ،نصب راه اندازی و آموزش مشتریان خود را همراهی مینماید.بیشترین درخواست ها در زمینه ایزو