مدل تعالی سازمان EFQM


(European Foundation for Quality Management) سازمان اروپایی بنیاد مدیریت کیفیت.
یک سازمان غیر انتفایی است که در سال ۱۹۸۸ توسط ۱۴ سازمان معتبر اروپایی تاسیس شده است. در اثر موفقیت جایزه دمینگ در ژاپن و جایزه بالدریج در امریکا انگیزه ایجاد این بنیاد در اروپا بوجود آمد. در سال ۱۹۹۱ مدل تعالی سازمانی منشر شد. در سال ۱۹۹۵ ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال ۱۹۹۶ مدل مربوط به سازمانهای کوچک توسعه داده شد. در سال ۲۰۰۱ مدل سازمانهای کوچک با مدل تعالی ویرایش سازمانهای کوچک معرفی گردید. EFQM هماهنگی بیشتری پیدا کرد و تحت نام مدل تعالی EFQM به طور کلی از ۹ جزء تشکیل شده است .

پنج جزء اول آن توانمند سازها و چهار جزء آخر آن نتایج هستند.
توانمندسازها شامل: رهبری، کارکنان، خط مشی و استراتژی، شراکتها و منابع، و فرآیندها
نتایج شامل: نتایج کارکنان، نتایج مشتریان، نتایج جامعه، ونتایج کلیدی عملکرد است.


گروه مهندسی و مشاوره ایده نو جهت اخذ جوایز ملی در سطوح مختلف تعریف شده جهت مدل تعالی سازمان با بهره گیری از دانش روز ،تجربیات مدیران مجرب و انگیزه ی نیروی انسانی جوان ،خدمات مشاوره ای خود را ارائه مینمایدبیشترین درخواست ها در زمینه ایزو