مشاوره ایزو


ایزو ISO سازمان جهانی استاندارد the International Organization for Standardization (ISO) یک فدراسیون جهانی متشکل از مراجع ملی استاندارد ( اعضای ISO) به شمار می آید . کار آماده سازی استانداردهای بین المللی معمولاً از طریق کمیته های فنی ISO صورت میگیرد .هر عضوی بر حسب علاقه به موضوعی که یک کمیته فنی برای آن تشکیل شده است ، حق دارد که در آن کمیته نظرات خود را ارائه نماید .سازمان های بین المللی ، دولتی و غیر دولتی نیز در همکاری با ISO ، در این امر مشارکت مینمایند. استانداردهای ارائه شده از سوی ISO در دو دسته ی عمومی و اختصاصی تدوین شده است استانداردهای عمومی سیستم هایی هستند که در کلیه سازمان ها با هر دامنه کاربرد قابل استقرار و استانداردهای اختصاصی سیستم هایی هستند که بر حسب دامنه ی فعالیت سازمان ها و نوع صنعت و خدمات آنها قابل استقرار میباشند. در این راستا گروه مهندسی و مشاوره ایده نو جهت اخذ کلیه گواهینامه ها از کلیه CB ها و مراجع صدور گواهینامه معتبر در دو حوزه ی عمومی و اختصاصی با بهره گیری از دانش روز ،تجربیات مدیران مجرب و انگیزه ی نیروی انسانی جوان ،خدمات مشاوره ای خود را جهت استقرار سیستم های موردنظر ارائه مینماید. به صورت کلی گام های استقرار سیستم های مدیریتی به شرح ذیل میباشد:


 • گام اول: شناخت Gapanalayse
 • گام دوم: آموزش الزامات و نحوه ممیزی سیستم های در حال استقرار
 • گام سوم: برنامه ریزی اجرای پروژه
 • گام چهارم: طراحی و استقرار سیستم
  4-1- آماده سازی مستندات عمومی
  4-2- آماده سازی مستندات اختصاصی
 • گام پنجم: ممیزی داخلی
 • گام ششم: رفع عدم انطباق های احتمالی
 • گام هفتم: هماهنگی با CB موردنظر و انجام ممیزی نهایی
 • گام هشتم: اخذ گواهینامه و تحویل آن به مشتری

عمومی
 
اختصاصی
 

بیشترین درخواست ها در زمینه ایزو