مشاوره جهت ورود به VENDOR LIST ( لیست تامین کنندگان معتبر)


گروه مهندسی و مشاوره ایده نو در راستای ورود به VENDOR LIST ( لیست تامین کنندگان معتبر) سازمان های خصوصی و دولتی من جمله توانیر ،نفت ، گاز و پتروشیمی و ... ،طرح های کیفیت QC PLAN الزام شده توسط هریک از ارگان های مذکور را تدوین و استقرار داده و مشتریان خود را در کلیه مراحل بازرسی های خارجی و رفع عدم انطباق های احتمالی تا ورود به VENDOR LIST همراهی مینماید.بیشترین درخواست ها در زمینه ایزو